Vejledning: Hvordan man arbejder professionelt med seksuel chikane

Seksuel chikane og krænkelser leder for alt for mange kvindelige håndværkere og erhvervsskoleelever til mistrivsel og frafald. Boss Ladies guider jer til, hvordan I kan forebygge og håndtere udfordringerne på jeres skole eller virksomhed.

Skrevet af Mathilde Valsgaard Hansen

Boss Ladies har gennem en årrække arbejdet med kvinder i mandsdominerede fag. De erfaringer, vi har gjort, har vi omsat til helt konkrete og håndgribelige guidelines til, hvordan erhvervsskoler og virksomheder kan arbejde med seksuel chikane.

I denne artikel klæder vi jer derfor på med vigtig viden og en række konkrete anbefalinger til, hvordan I skaber gode rammer for og værktøjer til at forebygge, håndtere og følge op på seksuel chikane, krænkelser og sexisme på lige præcis jeres skole eller i jeres virksomhed. 

Sexisme på dagsordenen

De seneste år har set et stadig stigende fokus på sexisme og krænkende adfærd på uddannelser og arbejdsmarkedet.

Den nyeste lovgivning fra Arbejdstilsynet på området er fra 2019, og den dikterer en nultolerance over for krænkende handlinger, sexisme og seksuel chikane.

Og i marts 2022 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale ”om initiativer til at modgå chikane på arbejdspladser”, og i den aftale skærpes arbejdsgivers ansvar og sanktionerne på området.

Det betyder, at arbejdsgivere i højere grad end tidligere pålægges at arbejde målrettet for at sikre en arbejdskultur, hvor krænkende adfærd og seksuel chikane ikke accepteres, og hvor sådanne situationer aktivt forebygges og følges effektivt og konsekvent op, hvis de opstår.

Unge og kønsminoriteter er særligt udsatte

Særligt unge og personer, hvis køn udgør en minoritet i den sammenhæng, de indgår i, udsættes for seksuel chikane og krænkelser.

Derfor indeholder trepartsaftalen fra 2022 en ungepakke, der sikrer en langt bedre retsstilling og beskyttelse af elever og lærlinge.

Desuden skal den enkelte virksomhed sætte fokus på sund arbejdspladskultur og, i samarbejde med de ansatte, formulere rammer for en god kultur, samt udforme konkrete anvisninger for, hvordan man håndterer og forebygger chikane.

Også på erhvervsuddannelserne er der behov for lignende retningslinjer. 9 ud af 10 elever på erhvervsskolerne går på en uddannelse, hvor de udgør en kønsmajoritet. Og særligt de kvindelige elever er udsatte, når det er dem, der udgør minoriteten.

En nyere rapport om trivsel på erhvervsskoleområdet (Institut for Menneskerettigheder, 2020) peger blandt andet på, at kvindelige elever, som udgør en kønsminoritet, har 74 procent øget frafald. Til sammenligning er tallet 38 procent for mandlige elever, der er kønsminoritet på deres erhvervsuddannelse.

Og det er desværre et faktum, at seksuel chikane spiller en stor og afgørende rolle for elever, der vælger at afbryde deres uddannelse.

For mange af eleverne mangler der klare og trygge rammer for, hvilke muligheder man har, hvis man udsættes for chikane.

Når selvbebrejdelse bliver en overlevelsesmekanisme

Som ung og kønsminoritet kan det være rigtig svært at sige fra over for uønsket adfærd på ens skole eller arbejdsplads.

I projektet Boss Ladies oplever vi ofte, at vores kvindelige ambassadører føler sig nødsaget til at gå på kompromis med egne grænser for at blive accepteret på deres uddannelsesinstitution eller arbejdsplads, og ender med at bebrejde dem selv, når de ender i krænkende situationer, i stedet for at tale højt om deres ubehagelige oplevelser og følelser til lærere, kolleger eller overordnede. De lader fx. jokes passere, eller griner sågar selv med på dem, fordi de gerne vil vise deres faglærer, at de ikke er kedelige eller snerpede. Eller fortæller, at det ikke rører dem, at der bliver hængt nøgenkalendere op i skurvognen, for ikke at blive upopulære.

Når nogen spørger til min holdning til nøgenkalenderne i skurvognen, siger jeg bare, at det ikke rører mig, så jeg ikke bliver upopulær blandt de andre.”

–ANONYM ERHVERVSSKOLE-ELEV

Det er en uholdbar overlevelsesstrategi, som vi i fællesskab skal gøre op med ved at skabe en bedre kultur og udarbejde konkrete tiltag, som kan sikre et sundere uddannelses- og arbejdsmiljø.

Boss Ladies’ anbefalinger til virksomheder og skoler

I de følgende afsnit finder du Boss Ladies’ anbefalinger til, hvordan både virksomheder og erhvervsskoler kan arbejde seriøst med seksuel chikane for at skabe et tryggere og sundere arbejds- og uddannelsesmiljø.

Anbefalingerne findes på tre overordnede niveauer: Forebyggelse, håndtering og opfølgende indsatser.

For hvert fokuspunkt gennemgår vi Boss Ladies’ guidelines til både policy og praksis.

Med policy menes de fælles retningslinjer og rammer, som skal opbygges og være på plads, inden man på praksisniveau gør konkrete tiltag og indsatser for at få rammerne ind som en naturlig del af hverdagen og kulturen.

Forebyggende indsatser

For at undgå et usundt miljø, som kan føre til mistrivsel og i sidste ende frafald af kvinder og kønsminoriteter er der flere indsatser, I kan gøre.

Boss Ladies anbefaler, at I etablerer et kodeks for skolens politik over for seksuel chikane og anden krænkende adfærd.

Lige nu oplever I måske, at både faglærere og elever mangler forståelse af og klare linjer for, hvad sexisme er, hvordan det manifesterer sig i praksis, og hvordan det skal håndteres. Sexisme og seksuel chikane dækker over et bredt spektrum af direkte og indirekte handlinger, og derfor kan der opstå mange tvivlsspørgsmål og gråzoner.

For at løse det, kan I med fordel etablere en professionsetik. På erhvervsskolerne skal den give faglærerne konkrete redskaber og viden om, hvordan de kan spotte, håndtere og undgå sexisme og seksuel chikane i undervisning og i deres øvrige kontakt med eleverne.  

Når I skal opbygge en professionsetik, som skal gøre op med seksuel chikane, er det vigtigt, at I har definitionerne på plads, så I forstår og er enige om, hvad forskellige typer grænseoverskridende adfærd indebærer, og hvordan de adskiller sig fra hinanden. Til det kan I med fordel anvende definitionerne i faktaboksen nedenfor.

Få styr på definitionerne:

1. Sexisme
Overbevisningen om, at køn påvirker, hvordan en person handler eller tænker, og at det påvirker personens evne til at udføre bestemte opgaver eller erhverv, fører ofte til diskrimination og nedvurdering af kvinder og forårsager samtidig en negativ, usaglig forskelsbehandling.

2. Krænkende handlinger

Krænkende handlinger kan både være aktive handlinger, hvor en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, der af disse personer opsættes som nedværdigende. Men også situationer, hvor krænkeren er passivt deltagende og undlader at handle. Krænkende handlinger kan fx omfatte uønsket og negativ opmærksomhed, bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab.

3. Seksuel chikane
Uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner, der gentagne gange krænker en persons værdighed og skaber et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

Hvorfor en professionsetik?

Med en professionsetik kan I tydeliggøre og ensrette de værdier og den ideelle og uønskede adfærd, som gælder på jeres skole. Det kan I gøre ved at opstille klare rammer og retningslinjer for elevernes opførsel, og hvordan lærere handler etisk forsvarligt i den profession og situation, de agerer i.

For at sikre den nødvendige opbakning og legitimitet bør professionsetikken udarbejdes i et kontinuerligt samarbejde med bestyrelsen. Før I kan implementere den policy, I udarbejder, skal både lærere og elever kende til den. Derfor bør I kommunikere professionsetik bredt ud på skolens kanaler, fx i Studiehåndbogen, i Personalehåndbogen og på hjemmesiden. Desuden bør alle nye medarbejdere introduceres til skolens kodeks fra starten af deres ansættelse.

Anbefalinger til professionsetikken:

En tydelig professionsetik rammesætter lærernes professionelle relation til eleverne. Det er vigtigt at have fokus på:

1. Hvad er de pædagogiske værdier på skolen? Dette kan fx belyse, hvordan personalet kommunikerer professionelt til eleverne, eller kortlægge, hvilken dannelse af eleverne som skolen ønsker at facilitere. De pædagogiske værdier kan tilmed belyse både lærerens og skolens ansvar i situationer med tilspidsede eller dårlige lærer-elev-relationer. 

2. Hvordan opretholdes en professionel relation til eleverne? Dette kan fx belyse, hvor grænserne for lærernes relationelle kontakt med eleverne går – er det fx OK, at læreren fortæller private eller intime detaljer om sit liv eller bliver venner med eleverne på sociale medier?

3. Hvad er lærens rolle i at sikre god opførsel mellem eleverne? Dette kan fx belyse lærerens rolle, når eleverne taler grimt og nedsættende om kammerater, eller hvis eleverne mobber og chikanerer hinanden – både inde og uden for skolen. 

Praksis: Hvordan klædes I bedst på til at arbejde med og implementere professionsetikken?

Vi anbefaler, at både faglærere og ledelse på jeres erhvervsskole deltager i et obligatorisk kursus i professionsetik.

Kurset skal skærpe forståelsen af, hvad seksuel chikane, sexisme og krænkelser er, og hvordan det udspiller sig i praksis samt klargøre og rammesætte den udarbejdede professionsetik.

Kurserne skal selvfølgelig tage udgangspunkt i den professionsetik, I har udarbejdet i fællesskab. Men de bør ligeledes rammesættes af ekspertoplæg, workshops og best-practice-forløb fra andre ungdomsuddannelser, som er lykkedes med at ændre deres kultur og skabe et sundere og tryggere uddannelsesmiljø.

Kurserne i professionsetik kan med fordel niveauinddeles og tilpasses til både hele medarbejdergrupper og målgrupper, som har behov for særlige indsigter og redskaber til at arbejde med seksuel chikane.

Anbefalinger til kurserne:

Kurserne bør særligt styrke faglærere og ledelsen ud fra følgende parametre

1. En forståelse af hvad chikane, sexisme og seksuel chikane er. Hvad kendetegner chikane, sexisme og seksuel chikane, hvordan udspiller krænkelser sig i praksis, og hvad betyder krænkelser for den enkelte?

2. Forståelsen af elevernes kognitive og personlige udvikling. Hvordan kendetegnes elevernes mentalitet og seksualitet (særligt i teenageårene), og hvilken rolle spiller lærerne i elevernes kognitive og personlige udvikling? 

3. En indsigt i, hvordan man handler ansvarligt i arbejdet med elever. Hvilke professionelle grænser bør der eksistere mellem elever og lærere, og hvordan kan professionsetikken hjælpe med at opstille gode og tydelige rammer for lærerrollen?

Håndtering: Sådan tackler I mistrivsel og seksuel chikane

Skoleinspektøren

Min lærer

Sekretæren

Afdelingslederen”

–ANONYME ERHVERVSSKOLE-ELEVER

Så forskelligt svarer en gruppe elever fra samme skole, når de bliver spurgt om, hvem de tror, de skal gå til, hvis de mistrives.

Og det er problematisk. For når eleverne ikke ved, hvem de skal gå til, hvis de udsættes for grænseoverskridende adfærd, er der alt for mange konflikter og udfordringer, som ikke opdages og håndteres.

På mange skoler mangler både elever og faglærer klare retningslinjer for, hvordan sexisme håndteres, hvor de skal gå hen, og hvem de skal gå til med seksuel chikane og krænkelser.

Derfor er det afgørende, at I på skolen etablerer en klar og transparent handleplan for, hvordan sexisme og krænkelser håndteres – og af hvem.

Anbefalinger til handleplanens indhold:

1. Handleplanen bør indeholde konkrete anvisninger til og rutiner for, hvordan skolen håndterer krænkelser og seksuel chikane mellem medarbejdere og elever, mellem kollegaer og mellem ledelse og lærere mv.

2. Desuden konkrete anvisninger til, hvordan skolen håndterer mobning og seksuel chikane eleverne imellem, uanset om det sker på skolen eller uden for skolen.

3. Der bør opstilles retningslinjer for, hvem man går til som elev, lærer og ledelse, hvis man har set eller oplevet sexisme eller seksuelle krænkelser, herunder at man er sikret anonymitet.

4. Disse retningslinjer bør tydeliggøres for alle elever og ansatte på skolen. Fx ved at indskrive dem i Personalehåndbogen og Studiehåndbogen.

Kilde: MandagMorgen, 2018

Praksis: Igangsæt en whistleblowerordning

Det er ikke altid let at stå frem med sine oplevelser med seksuel chikane eller anden grænseoverskridende adfærd –særligt ikke når man er et ungt menneske.

Og hvis man samtidig udgør en kønsminoritet kan det synes endnu sværere.

Derfor er det en rigtig god idé at etablere en ordning, hvor unge kan henvende sig anonymt.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet opfordrer alle uddannelsesinstitutioner til at etablere en whistleblowerordning med fokus på seksuel chikane.

En sådan ordning har flere skoler allerede implementeret, blandt andet på Nyborg Gymnasium, hvor rektor Henrik Stokholm fortæller, at:

For os har det været vigtigt at udvikle et whistleblowersystem, hvor eleverne både kan skrive og få svar anonymt. Derudover ser vi også gerne, at ordningen bliver drevet uden for huset. Enten hos et advokatfirma eller hos Gymnasiefællesskabet. Rent principielt synes jeg ikke, det nytter noget, at jeg selv skal sidde med en ordning, hvor nogen kan klage over mig og min ledelse.”

–HENRIK STOKHOLM, REKTOR PÅ NYBORG GYMNASIUM

I Boss Ladies bakker vi op om, at I bør implementere sådan en ordning på jeres skole.

På den måde kan I give eleverne et sted, hvor de anonymt kan få råd og vejledning, hvis de oplever krænkelser på uddannelsesinstitutionen eller lærepladsen.

Anbefalinger til en god whitsleblowerordning:

  1. Ordningen skal overholde databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.
  2. Det skal gennemtænkes, hvordan der sikres reel anonymitet. Det er afgørende for en whistleblowerordning, at den har et IT-system, der sikrer fuld anonymitet for den person, der indmelder krænkelser.
  3. Fastsæt hvilke sager, der accepteres som whistleblowing. Lav en klar definition af, hvilke slags sager, der er relevante for whistleblowerordningen (Klager over at pauserne eller frikvarteret er for korte tæller fx ikke med).
  4. Skal systemet være uafhængigt af ledelsen for at sikre fortrolighed, kan opgaven lægges eksternt.
  5. Overvej, hvordan ordningen skal forholde sig, hvis en sag drejer sig om dem/den, der varetager eller er i kontakt med ordningen – hav en klar politik for, hvordan sådan en sag håndteres.
  6. Det er vigtigt, at ledelsen sørger for, at eleverne allerede i forbindelse med uddannelsesstart informeres om, hvor de kan henvende sig om seksuel chikane eller andre krænkelser.

Kilde: MandagMorgen, 2018

Opfølgning: Sådan følger I op på sexismen på jeres skole

Måske oplever I ligesom mange andre erhvervsskoler at mangle indsigt i, hvor udbredt sexisme er på jeres skole, og følgelig hvor I derfor bør sætte ind og lægge ekstra kræfter.

For at løse den udfordring bør I kontinuerligt følge op på elever og læreres oplevelser med og af sexisme.

I Boss Ladies foreslår vi, at I gør sexisme til en central del af trivselsmålingen blandt elever og medarbejdere på skolen.

I kan inkludere sexisme i skolens trivselsmålinger på flere måder, blandt andet ved at indføre konkrete spørgsmål om mobning, cihikane og uønsket seksuel opmærksomhed.

Vi bør understrege vigtigheden af at nuancere spørgsmålene, så begreberne bliver nedbrudt og gjort forståelige.

Ellers risikerer I, at elever og lærere per automatik kommer til at blande tingene sammen og fx forbinder uønskede seksuelle kommentarer med sexisme og seksuelle krænkelser.

Selvom alle tre oplevelser kan være ubehagelige og kræver adfærdsændringer og indsatser, er det krænkelser af forskellig karakter, som derfor skal håndteres forskelligt.

Det vil gøre det lettere at afkode og anvende de svar, I får ind fra elev- og medarbejdertrivselsundersøgelserne.

På baggrund af de resultater, trivselsmålingerne giver, kan I løbende oparbejde og tilpasse opfølgende indsatser, så I hele tiden er i stand til at sætte ind lige præcis der, hvor der opstår og findes problemer i jeres uddannelsesmiljø.

På den måde kan I både oparbejde og opretholde en sund, tryg og god kultur for alle elever og ansatte – uanset om de er en del af majoriteten eller minoriteten på jeres skole.

Relaterede artikler

Scroll to Top