Vejledning til hvordan man udformer en professionsetik

Få en grundig introduktion til, hvordan man som erhvervsskole kan udforme en politik, der kan forebygge og håndtere sexisme, seksuel chikane og krænkende handlinger.

Skrevet af Trine Rasmussen

Erhvervsskolerne har en særlig rolle i det danske uddannelsessystem ved fra et tidligt tidspunkt i de unges liv at være både uddannelsesinstitution og bro til arbejdsmarkedet – og i nogle tilfælde også bosted. Alt sammen for en stor og differentieret gruppe unge mennesker, der for manges vedkommende gennemgår nogle skelsættende udviklingsår, hvor de blandt andet gør sig de første erfaringer med kærlighed, sex samt med at sætte og flytte grænser. Som lærer på en erhvervsskole kommer du helt tæt på denne gruppe unge mennesker, og deler både op- og nedture, glæder og sorger. Det kræver nogle gode retningslinjer at sikre sig, at det går godt, og at ingen unge bærer nogle unødige oplevelser med sig videre i livet, men derimod kan bære en god kultur med sig fra uddannelsesinstitutionen og ud i virksomhederne.

Vi kan alle opleve, at de ting, vi siger i en god mening, kan blive misforstået eller ligefrem findes krænkende for den enkelte. Derfor er det vores håb, at I med de rette værktøjer, kan forhindre misforståelser og krænkelser og at de situationer, der måtte opstå, håndteres på en ordentlig måde, så de unge ikke bære dem med resten af livet. Og så vi sammen kan lykkes med at skabe et bedre studiemiljø og en større trivsel og tiltrækning af elever på de danske erhvervsskoler.

Boss Ladies ønsker at gøre det overskueligt at gå i gang og vise, hvor vigtigt og givende, det er, som minimum at starte samtalen og finde fælles fodslag ift., hvordan vi ønsker, at omgangen og kulturen skal være på de danske erhvervsskoler.

Vi opfordrer jer til at gøre stor brug af projekt Boss Ladies, og den erfaring vi har med at arbejde med seksuel chikane på erhvervsskoleområdet. Vi tilbyder både adgang til vores dertil udviklede materialer samt vores vejledning til, hvordan I kan facilitere og implementere arbejdet, når det skal ud og leve blandt skolens elever og lærere.

Profesionsetikken bør indeholde følgende:

 • Indledning/Formål:
 • Definition af væsentlige begreber
 • Forebyggelse
 • Retningslinjer
 • Håndtering
 • Implementering

Indledning/formål

Indledningen skal sætte rammen for den pågældende professionsetik og gøre læseren bevidst om den kontekst, det skrives i; hvad er det for en uddannelsesinstitution, hvad er kulturen på fagene, hvilken elevgruppe er det institutionen uddanner, hvorfor er arbejdet med seksuel chikane vigtigt, hvilke værdier og visioner har skolen og ikke mindst, hvilket ansvar har skolen og hvilket ansvar mener skolen, at man har som hhv. elev og lærer på skolen.

Professionsetikken må meget gerne indledningsvist skrive sig ind i den særlige situation, det er, at være erhvervsskole og det krydsfelt, mange erhvervsskoler står i ift. at skulle give eleverne faglige kundskaber, samt relativ kort tid til at gøre eleverne klar til at komme ud på arbejdsmarkedet.

Ligeledes må professionsetikken også gerne rumme en beskrivelse af den særlige gruppe af elever, vi ved, udgør en stor del af erhvervsskolerne; hvad det vil sige at være et ungt menneske, og vise, at I som skole, tager elevernes sårbarhed og sted i livet seriøst.

Definition af væsentlige begreber

Hvis professionsetikken indeholder begreber som f.eks. sexisme, seksuel chikane eller seksuelt overgreb, er det væsentligt med en definition af disse begreber. Der er som ofte forskelle i, hvad enkelte personer betegner som sexisme, og det er derfor vigtigt, at skolen arbejder med faste definitioner, som professionsetikken kan tage udgangspunkt i. Dette kan f.eks. være den lovgivningsmæssige definition.

Hertil vil det være relevant at definere, hvad skolen forstår ved en professionsetik, hvad den skal sikre og hvilke typer af sager, den er relevant i forhold til.

Det kan også være relevant at opridse dele af lovgivningen på området, hvis det er væsentlig for nogle af de retningslinjer, der bliver opstillet i professionsetikken.

Forebyggelse

Erhvervsskolen skal forebygge krænkelser både eleverne i mellem, de ansatte i mellem samt mellem elever og ansatte. Professionsetikken er et forebyggende tiltag i sig selv, men det kan være en god idé at indarbejde et afsnit, der indeholder konkrete eksempler på, hvordan skolen vil arbejde med forebyggende tiltag. Den bedste måde at foregribe krænkende handlinger på er, at man løbende drøfter professionsetikken, samt at alle medarbejdere kender til de begreber, der er vigtige for at forstå problematikken, og at alle medarbejdere tilslutter sig skolens tolkning.

Det anbefales, at professionsetikken bliver en del af skolens personalehåndbog, at alle nye medarbejdere bliver introduceret til professionsetikken fx ved ansættelse og at professionsetikken for eksempel bliver diskuteret én gang årligt i fællesskab. Ligeledes skal eleverne introduceres til professionsetikken, så de ved, hvordan de skal forholde sig, hvis de skulle blive udsat for en krænkende handling. Dialogen mellem lærerne og eleverne er et vigtigt redskab i forebyggelsen, så hav gerne fokus på så stor medinddragelse som muligt, så professionsetikken vedbliver at være en fælles bevidsthed.

Professionsetikken skal ikke kun rettes mod lærerne, men skal kendes og følges af alle medarbejdere på skolen, der har det mindste at gøre med eleverne, dvs. også administrative medarbejdere, køkkenpersonale mv. Vi tilbyder både adgang til vores dertil udviklede materialer samt vores vejledning til, hvordan I kan facilitere og implementere arbejdet, når det skal ud og leve blandt skolens elever og lærere.

Retningslinjer

Indledningsvist i arbejdet med at udvikle en professionsetik kan skolen fx til en personaledag lave kvadrantøvelsen (se i Boss Ladies vidensbank), som tager udgangspunkt i konkrete situationer, der kan foregå på en erhvervsskole og som deltagerne bedes tage stilling til, hvorvidt er passende eller over grænsen og om der skal handles eller ikke. På baggrund af sådan en øvelse og bevidstgørelse kan skolen formulere nogle retningslinjer for ideel og ikke-ønskelig adfærd. Er der et skolehjem tilknyttet skolen, er det oplagt også at forholde sig til om eleverne må have sex på skolen. Det er oplagt at dele af professionsetikken implementeres i personalehåndbogen.

Professionsetikken bør indeholde et afsnit, hvor der tydeligt bliver oplistet retningslinjer for relationen mellem 1) medarbejder og elev, 2) eleverne i mellem og 3) mellem medarbejdere. Retningslinjerne skal formuleres kort og i et klart og forståeligt sprog.

Håndtering

Med udgangspunkt i retningslinjerne udformes ligeledes konkrete anvisninger til, hvordan skolen ønsker at håndtere krænkelser og seksuel chikane mellem medarbejdere og elever, eleverne imellem (uanset om det sker på skolen eller ej, da skolen i sådanne tilfælde vil danne ramme for eleven og krænkeren i en sådan grad, at der må gribes ind) samt mellem medarbejdere.

Det er vigtigt, at der tages stilling til, hvem der står for at kommunikere med hhv. den krænkede og den, der anklages for krænkelsen, når det bliver skolen bevidst.

Vi opfodrer samtidig til at skolen opretter en whistleblowerordning, så elever såvel som lærere ved, hvor de kan rette henvendelse, hvis de skulle blive udsat for krænkende handlinger, og hvordan dette skal håndteres.

Implementering

Når professionsetikken er udviklet, er det afgørende, at den kommer ud og lever og altså kommunikeres ud til samtlige elever, lærere og ansatte på skolen. I de særlige tilfælde, hvor et skolehjem er tilknyttet erhvervsskolen, er det afgørende, at der tages stilling til, hvordan der føres betryggende tilsyn med eleverne, fx. skal der være bemanding om natten, i weekenden m.m.

Hver gang et nyt skoleår begynder, anbefales det ledelse og lærere at tale med eleverne om grænser og seksualitet. Det kan ske eksempelvis i fællestimer, til morgensamling, på temadage og i den enkelte kontaktgruppe med udgangspunkt i nedenstående inspiration til spørgsmål.

Inspiration til spørgsmål:

 • Hvordan taler vi sammen her?
 • Hvornår er noget en seksuel krænkelse?
 • Hvordan respekterer man andres grænser?
 • Er jeg selv med til at fremme en kultur, der nedgør andre på grund af deres køn, krop eller seksualitet?
 • Hvordan finder man modet til at definere egne grænser?
 • Hvordan griber man ind, hvis man er vidne til[1], at ens kammerater udsættes for seksuelt grænseoverskridende adfærd?
 • Hvornår har man givet samtykke?
 • Hvor og hvordan søger man hjælp, hvis man er i tvivl, om det, der foregår er usundt eller grænseoverskridende?

Politianmeldelse

Det er ikke skolens opgave at politianmelde et alvorligt seksuelt overgreb på en elev. Det er den forurettede elev/familien, der skal anmelde overgrebet til politiet. Men selv om der ikke sker politianmeldelse, er skolen alligevel nødt til at forholde sig til, at der er sket en seksuelt krænkende handling fra én elev mod en anden. Bliver elever politianmeldt, beder politiet i nogle tilfælde skolen om ikke at ”forhøre” eleverne om hændelsen, da det kan påvirke efterforskningen. Imidlertid er erfaringen, at politiets sagsbehandling kan trække i langdrag. Ofte i flere måneder. Derfor bliver skolen nødt til at tage samtalen med begge elever om, hvad der er hændt, til trods for at der kører en efterforskning parallelt.

Skolens ansvar

Skolen har det pædagogiske ansvar for at forholde sig til, om begge elever kan blive på skolen efter et muligt seksuelt overgreb. Også selv om det ikke lykkes at få fuld sikkerhed for, hvad der er sket, og hvem der bærer ansvaret. Skolen behøver ikke at tage stilling til, om den ene elev er skyldig. Det kan blive nødvendigt at tage stilling til, hvordan de involverede elever kan fortsætte på skolen.

[1] Kun halvdelen af de danske unge oplever, at deres venner griber ind, hvis de eller andre oplever noget grænseoverskridende. De mener, at man bør gribe ind, hvis andre får deres grænser overskredet, men de har svært ved at gøre det i praksis.

Relaterede artikler

Scroll to Top