Guideline

Få gode idéer til hvordan du kan implementere diversitet i praksis. Print vores guidelines og kom igang med at skabe forandring.

Undersøgelser peger på, at erhvervsskoleelever med et køn, der er minoritet på det fag, de går på, har dobbelt så stor risiko for at falde fra deres uddannelse, som på fag, hvor der en mere ligelig kønsfordeling. Frafaldet hænger til dels sammen med mistrivsel.

Derfor har Boss Ladies samlet denne guide til, hvordan erhvervsskolerne kan blive bedre til at forebygge og håndtere krænkende adfærd, herunder seksuel chikane og sexisme.

Kilde: Institut for Menneskerettigheder, 2020

Guideline

Sådan forebygger I seksuel chikane på erhvervsskolerne

 1. Sæt ord på uddannelsesinstitutionens politik imod krænkende handlinger 
  1. Få styr på de vigtigste definitioner af begreber såsom sexisme, seksuel chikane og krænkende handlinger. Læs fx. artiklen: “Hvordan man arbejder professionelt med seksuel chikane”.
  2. Skab opbakning blandt beslutningstagerne på uddannelsesinstitutionen om fx. at formulere en politik eller en professionsetik. Hav argumenterne på plads, inden du indleder dialogen ift. fx grundlaget for, hvorfor I bør formulere en professionsetik, hvilken effekt det vil skabe, og hvad den i grove træk bør indeholde. Se evt. vores guide: “Sådan udformer du en professionsetik”
  3. Inddel arbejdet med politikken eller professionsetikken i følgende tre indsatser: forebyggelse, håndtering og opfølgning
  4. Gør det til en central del af jeres arbejde at forstå målgrupperne og deres indbyrdes relation – både eleverne i mellem, de ansatte i mellem, samt mellem elever og ansatte. Ift. elevgruppen gælder det fx, at teenagere i særlig grad befinder sig et sted i livet, hvor de kan have behov for at eksperimentere med deres seksualitet og grænsesætning. Inddrag derfor også et afsnit, der gør det tydeligt, hvilket ansvar, der ligger i at være ansat og underviser for netop denne gruppe af unge mennesker, og hvordan man som den voksne i relationen kan lykkes med at skabe balance mellem at danne et godt bånd til eleverne og samtidig formå at opretholde en professionel relation. Tag stilling til så mange konkrete situationer som muligt fx; hvad er en acceptabel adfærd mellem eleverne? Hvor går grænsen for, hvad de ansatte må dele med eleverne af detaljer fra eget liv? Og er det fx tilladt at kommunikere med sine elever på de sociale medier. Som optakt anbefales det bl.a. at gennemføre øvelsen “Hvor går grænsen?” blandt de ansatte eller ledelsen
  5. Etablér en klar handleplan, der beskriver, hvordan krænkende handlinger skal håndteres på uddannelsesinstitutionen. Herunder klare retningslinjer for, hvor og hvem man skal gå til, og hvad der skal ske med de(n) krænkende person(er). Lav fx. øvelsen “Hvor går grænsen” som inspiration til at finde ud af jeres standpunkt, og hvem der skal tages kontakt til i hvilke tilfælde
  6. Læg en plan for, hvordan skolens fysiske indretning kan understøtte den forandring, I ønsker at skabe for uddannelsesinstitutionens minoriteter. Fx. at minoriteterne har ordentlige og tilgængelige omklædningsfaciliteter og ikke nedværdiges af tekst eller billeder på uddannelsesinstitutionens ejendom
 2. Få professionsetikken ud og leve
  1. Præsentér professionsetikken bredt for bestyrelse, ledelse, ansatte og elever, og gør den tydelig på uddannelsesinstitutionens hjemmeside og personalehåndbogen
  2. Klæd faglærerne godt på til at tage professionsetikken i anvendelse. Dette betyder, at de skal gives viden og konkrete redskaber til at kunne spotte, håndtere og forebygge krænkende handlinger –  i undervisningen, såvel som i deres øvrige kontakt med eleverne.
  3. Gør professionsetikken til et fast element i jobopslag, ifm. onboarding af alle nye medarbejdere, ved velkomst til nye elever og branding af skolen. Dertil anbefales det at opdatere professionsetikken med jævne mellemrum, ved fx årligt at tage den op til diskussion i uddannelsesinstitutionens bestyrelse
 3. Implementér en whistleblowerordning 
  1. Formulér og udbred den nødvendige viden om, hvor elever og ansatte kan henvende sig anonymt for at få råd og vejledning, hvis de oplever seksuel chikane eller andre krænkende handlinger på uddannelsesinstitutionen, eller på en læreplads
 4. Kortlæg viden og bliv klogere på trivsel
  1. Indarbejd spørgsmål i både elevers og ansattes trivselsundersøgelser, der knytter sig til krænkende handlinger, sexisme og seksuel chikane. Vær opmærksom på at udfolde begreberne, så I istedet for at spørge, om de har oplevet krænkende handlinger, udfolder begreberne grundigt og konkret, se evt. Arbejdstilsynets vejledning om krænkende handlinger

Relaterede guidlines

Scroll to Top