Guideline

Få gode idéer til hvordan du kan implementere diversitet i praksis. Print vores guidelines og kom igang med at skabe forandring.

Sådan styrker du diversiteten i din virksomhed med god digital kommunikation

Vil de mandsdominerede brancher lykkes med at tiltrække flere talenter – heriblandt flere kvinder – skal den lykkes med at skabe en digital kommunikation, der afspejler og favner en større diversitet. Derfor har Boss Ladies samlet denne guideline med gode råd og erfaringer til brug for at styrke den digitale kommunikation. Se også gerne vores

Sådan styrker du diversiteten i din virksomhed med god digital kommunikation Læs videre »

Guideline

Sådan styrker du diversiteten i din virksomhed med god digital kommunikation

 1. Start med at øge diversiteten i virksomhedens visuelle identitet
  1. Sørg for, at der kønsdiversitet og mangfoldighed i al virksomhedens visuelle materiale: på hjemmesiden og i jobopslag, såvel som flyers og salgsmateriale.
  2. Sørg så vidt muligt for, at kvinderne på billederne er medarbejdere i virksomheden.
 2. Fremhæv jobbets værdi​
  1. Sæt ord og billeder på fagets og virksomhedens værdi for samfundet. Italesæt hvilken rolle arbejdet i virksomheden spiller for vores samfund med vægt på de dele af jobbet, der bliver brug for i fremtiden og hvor der er stor jobgaranti.
  2. Læg vægt på de miljø- og klimamæssige aspekter ved jobbet og skriv virksomheden ind i den grønne omstilling – i det omfang det giver mening.
 3. Hav fokus på sociale og arbejdsrelaterede aspekter
  1. Giv indblik i virksomhedernes sociale liv og fremhæv fx personaleforening mv. Dette kan især få flere kvinder til at søge job hos jer, fordi de i højere grad end mænd vægter det sociale i valget af arbejdsplads.
  2. Fremhæv de faglige aktiviteter, hvor de ansatte i jeres virksomhed har mulighed for at udvikle sig, som fx talentudvikling, efteruddannelse.
  3. Beskriv andre fordele i jobbet, som man ved er attraktive for især kvinder, såsom fleksible arbejdstider, gode barselsforhold mm.
 4. Bryd med fordommen om, at man skal kunne det hele fra starten
  1. Lægt vægt på den læring og værdi, man er med til at skabe ved at arbejde i netop jeres virksomhed, fremfor på de tekniske færdigheder, man skal have for at starte. Selvtillid og tro på egne evner er altafgørende, når jobsøgende skal vælge læreplads og karriere, hvilket især gælder for de kvinder, der ofte har en lavere tiltro til deres egne evner inden for de tekniske fag.
  2. Beskriv jobbet i et motiverende og let forståeligt sprog, og undgå at bruge for mange tekniske begreber, som man ikke kender til, hvis man er ny i branchen, og ikke har familie eller venner, der arbejder i branchen.

Sprogets magt

Vil vi lykkes med at skabe mere diversitet på erhvervsuddannelserne og tiltrække flere elever – heriblandt flere kvinder – til de mandsdominerede fag, kræver det blandt andet en kulturændring på erhvervsskolerne og i virksomhederne. Derfor har Boss Ladies udviklet en øvelse til at kickstarte en diskussion om sprogets magt og hvilke ord, der skal på

Sprogets magt Læs videre »

Guideline

Sådan skaber I gode kvindelige fællesskaber

 1. Det første møde er afgørende
  1. Inviter alle kvindelige elever eller ansatte og udsend på forhånd en invitation med en plan for dagen, så alle ved, hvad de går ind til. Start dagen med en præsentation af, hvilke initiativer uddannelsesinstitutionerne eller virksomheden har igangsat i forhold til diversitet – og hvilke tanker, der ligger bag.
  2. Faciliter mindre grupper med fokus på følgende spørgsmål: Hvilke udfordringer oplever I ved at være kønsminoritet (kvinde), i virksomheden eller på uddannelsesinstitutionen og i branchen generelt? For at starte samtalen, kan I starte med at spørge ind til deres fordomme om branchen, inden de selv startede på uddannelsen, hvordan det har været under deres uddannelse, i deres læretid og da de startede på deres læreplads i en virksomhed. Tag evt. udgangspunkt i Boss Ladies´benspændscirkel. Hvad gøres godt i virksomheden eller på uddannelsesinstitutionen– og hvad bør de gøre mere af? Hvad gøres mindre godt i virksomheden eller på uddannelsesinstitutionen – og hvordan kan virksomheden eller institutionen forbedre det?
  3. Udpeg afslutningsvist en håndfuld punkter, som I kan tage videre til ledelsen eller på anden måde kan bruge til at igangsætte nogle indsatser. Denne del er afgørende for processen, så deltagerne mærker, at deres stemme bliver hørt og taget alvorligt. Derfor er det også vigtigt, at I er sikre på at have ressourcer og mandat til tage beslutninger på selve dagen.
  4. Slut af med noget socialt og hyggeligt, der ikke har et fagligt program, for at aktivere en fællesskabsfølelse hos gruppen.
 2. Sæt skub i forandringen
  1. Involvér ledelsen i jeres drøftelser umiddelbart efter første møde. Husk at det skal være anonymt.
  2. Fastsæt hvilke handlinger I kan igangsætte med det samme – og hvilke I vil vente med at handle på.
  3. Skab et kommunikativt forum, hvor I kan kommunikere med netværket, og hvor de kan kommunikere med hinanden. Opdater løbende i forummet om, hvordan det skrider frem med arbejdet.
  4. På andet møde med netværket, skal der være foretaget en konkret forbedring af arbejdsmiljøet, som I kan tage med og vise frem på mødet. Fastsæt herefter, i samarbejde med netværkets deltagere, hvor ofte I skal mødes og hvordan.

Få diversitet ind i jeres digitale rekrutteringsmateriale

En analyse af udvalgte erhvervsskolers digitale rekrutteringsmateriale til brug for alle, der ønsker et inkluderende og attraktivt rekrutteringsmateriale.

Skrevet af Christina Øager

Få diversitet ind i jeres digitale rekrutteringsmateriale

Erhvervsskoler over hele landet ønsker at tiltrække en større og mere divérs gruppe elever. Derfor er det oplagt at se nærmere på erhvervsskolernes rekrutteringsmateriale for at sikre, at den rette elevgruppe kan spejle sig i det materiale, der er til rådighed. Metoden: Analysen tager afsæt i de metoder og resultater, som IT-Universitetet (ITU) har skabt

Få diversitet ind i jeres digitale rekrutteringsmateriale Læs videre »

Guideline

Sådan skaber I det bedste introforløb på erhvervsskolerne

 1. En god ramme gør en verden til forskel
  1. Gå i gang i så god tid som overhovedet muligt med at booke undervisere og ældre elever, der til sammen kan udgøre en bred repræsentation af erhvervsskolen ift. fx diversitet i køn, etnicitet, alder m. m.
  2. Invitér uddannelsesdirektøren eller en uddannelsesleder til at byde velkommen  første dag, så eleverne får følelsen af, at deres begyndelse på uddannelsen er vigtig, og deres interesse for fagene værdsat.
  3. Sæt tid af til at introducere eleverne grundigt til de fysiske rammer på uddannelsesinstitutionen.
  4. Sæt tid af til at introducere eleverne til erhvervsskolens værdier og retningslinjer for samvær.
  5. Kig introforløbets program igennem med nye og gerne kritiske øjne, der kan sikre, at det appellerer bredt til de elever, I ønsker at tiltrække. Fx ift. de informationer, øvelser og metoder, der indgår. Programmet skal gerne lykkes med at give eleverne et nuanceret billede af, hvordan det er at gå på en erhvervsskole, hvilken bredde der i fagene, og i det man kan arbejde med, når man er færdig. Tag udgangspunkt i, at der vil være elever, der ikke har et forudgående kendskab til faget, og undgå derfor at bruge alt for fagspecifikke termer eller interne forkortelser, som ikke bliver forklaret.
  6. Tag fat i et par gamle elever, af forskellige køn, til en snak om, hvad der tiltrak dem ved uddannelsen, hvad der er vigtigt for at trives, og hvad de fx savnede ved deres studiestart. Vær åben og lyt til deres forslag.
 2. Skab grobund for, at gode fællesskaber kan blomstre
  1. Skab en god balance mellem det faglige og det sociale ved fx at afsætte god tid til, at eleverne kan lære hinanden at kende og får en følelse af, at der eksisterer et stærkt fællesskab på erhvervsskolen og på uddannelserne.
  2. Lav en buddy-ordning, hvor en nuværende elev bliver sat sammen med en nystartet elev for at sikre gode relationer, motivation og et trygt sted at rette sine spørgsmål og tvivl.
  3. Introducér erhvervsskolens værdier, og hvordan I ønsker, at elever og ansatte taler til og behandler hinanden. Gør det så konkret som muligt ved at give præcise og forståelige definitioner af og eksempler på, hvad der er uacceptabel adfærd på skolen.
  4. Udpeg en kontaktperson på erhvervsskolen blandt faglærerne og/eller ledelsen, som eleverne kan gå til, hvis de har spørgsmål eller usikkerheder, som skal vendes. Præsenter eleverne for denne kontaktperson, så det er tydeligt, hvor de kan søge råd, sparring og vejledning.
 3. Sørg for at eleverne ikke falder fra af de forkerte grunde

  1. Det er afgørende, at søgningen efter læreplads ikke bliver for uoverskuelig eller en unødig stor bekymring for den enkelte elev. Det er derfor vigtigt at gøre det tydeligt, hvad der forventes af eleverne, og hvor I som uddannelsesinstitution kan gå ind og hjælpe, samt hvilke muligheder, der findes hvis man ikke lander en plads i første omgang.
  2. Udform gerne et sæt af informationer om, hvornår eleverne skal gå i gang med at søge læreplads, og hvordan man helt konkret bærer sig ad, når man søger. Inddrag hvad man kan få hjælp til, og hvor man kan søge hjælp, hvis man finder det svært at gå ud og søge eller ikke har et naturligt netværk qua sine forældre. Del også gerne gode råd ift., om det er nødvendigt at lave cv, møde fysisk op de steder, man søger, eller lad dem møde et par elever, der har været igennem processen – så det kan blive afmystificeret.
 4. Husk GF2-eleverne
  1. Planlæg et tilsvarende godt introforløb til de elever, der starter direkte på GF2 og derfor ikke har været en del af introforløbet ved GF1-start
  2. Lav evt. en buddy-ordning med andre GF2-elever, som har taget GF1 på erhvervsskolen og derfor har en tilknytning til skolen
Scroll to Top