Vejledning til hvordan man udformer en professionsetik

Få en grundig introduktion til, hvordan man som erhvervsskole kan udforme en politik, der kan forebygge og håndtere sexisme, seksuel chikane og krænkende handlinger.

Skrevet af Trine Rasmussen

Vejledning til hvordan man udformer en professionsetik

Erhvervsskolerne har en særlig rolle i det danske uddannelsessystem ved fra et tidligt tidspunkt i de unges liv at være både uddannelsesinstitution og bro til arbejdsmarkedet – og i nogle tilfælde også bosted. Alt sammen for en stor og differentieret gruppe unge mennesker, der for manges vedkommende gennemgår nogle skelsættende udviklingsår, hvor de blandt andet

Vejledning til hvordan man udformer en professionsetik Læs videre »

Sprogets magt

Vil vi lykkes med at skabe mere diversitet på erhvervsuddannelserne og tiltrække flere elever – heriblandt flere kvinder – til de mandsdominerede fag, kræver det blandt andet en kulturændring på erhvervsskolerne og i virksomhederne. Derfor har Boss Ladies udviklet en øvelse til at kickstarte en diskussion om sprogets magt og hvilke ord, der skal på

Sprogets magt Læs videre »

Guideline

Sådan skaber du en god arbejdspladskultur

 1. Etablér retningslinjer for virksomhedens politik imod sexisme
  1. Udarbejd et kodeks eller nogle retningslinjer for, hvordan I håndterer uhensigtsmæssig adfærd såsom krænkende handlinger, mobning, vold og uønsket seksuel opmærksomhed. Inddel arbejdet med kodekset i følgende tre indsatser: forebyggelse, håndtering og opfølgning.
  2. Tag stilling til så mange konkrete situationer som muligt fx; hvad er en acceptabel arbejdspladskultur, hvad er acceptabelt som leder, ift. at fortælle intime detaljer om sit liv eller at blive venner med og kommunikere med sine lærlinge og ansatte på de sociale medier.
  3. Etablér en klar og transparent handleplan, der beskriver hvordan uønskede handlinger m.m. skal håndteres. Herunder klare retningslinjer for hvor og hvem, man skal gå til
  4. Udbred den nødvendige viden om, hvor og hvordan lærlinge og ansatte, kan henvende sig anonymt for at få råd og vejledning, hvis de oplever seksuel chikane eller andre krænkende handlinger på deres lære- eller arbejdsplads.
  5. Gør det klart overfor alle i virksomheden, hvilket ansvar, der ligger i at være kollega/leder/chef/lærlingeansvarlig, og hvordan man lykkes med at agere professionelt i relationen til alle på arbejdspladsen.
  6. Få rådgivning til forebyggelse og håndtering af Arbejdstilsynet hotline til håndtering af krænkende handlinger på 70 22 12 80.
 2. Få retningslinjerne ud at leve
  1. Præsentér retningslinjerne bredt for bestyrelse, ledelse, medarbejdere og elever, og gør dem tydelige på virksomhedens hjemmeside og i personalehåndbogen.
  2. Klæd ledere godt på til at tage retningslinjerne i anvendelse, ved at give dem konkrete redskaber og viden om, hvordan de kan spotte, håndtere og forebygge sexisme og seksuel chikane på arbejdspladsen.
  3. Gør retningslinjerne til et fast element i jobopslag, ifm. onboarding af nye medarbejdere, ved velkomst til nye lærlinge og ved branding af virksomheden. Dertil anbefales det at opdatere retningslinjerne med jævne mellemrum ved fx årligt at tage dem op til diskussion på lederseminarer eller på bestyrelsesmøder.
  4. Husk, at retningslinjerne også bør omfatte virksomhedens fysiske indretning. Dette gøres ved at kortlægge de udfordringer, der relaterer sig til fx minoriteters omklædningsfaciliteter, så disse udgør et trygt rum, samt ved at have nultolerance over for fysiske manifestationer af sexisme, såsom nedværdigende tekst og billeder på toiletvægge.
 3. Kortlæg viden og bliv klogere på trivsel
  1. Indarbejd spørgsmål i trivselsundersøgelser og APV’er, der knytter sig til krænkende handlinger, sexisme og seksuel chikane. Vær opmærksom på at udfolde begreberne, så I i stedet for at spørge om de har oplevet krænkende handlinger, udfolder begreberne grundigt og konkret (se evt. Arbejdstilsynets vejledning om krænkende handlinger til inspiration).

Tillægsspørgsmål til trivselsmålinger

Skrevet af Christina Øager

Tillægsspørgsmål til trivselsmålinger

Arbejdstilsynet foreskriver, at krænkende handlinger ikke må forringe de ansattes sikkerhed eller sundhed på kort eller lang sigt, og at arbejdsgiver skal iværksætte effektive tiltag således, at der ikke sker en forringelse af de ansattes fysiske eller psykiske sundhed. Derfor opfordrer Boss Ladies til at erhvervsskoler og virksomheder inkorporere spørgsmål i deres trivselsundersøgelser, der udfolder

Tillægsspørgsmål til trivselsmålinger Læs videre »

Guideline

Sådan skaber I de fysiske rammer, der matcher jeres visioner om diversitet

 1. Sæt fokus på de fysiske rammer, der skaber en arbejdsplads
  1. Sørg for, at der er adgang til toiletfaciliteter med lås på døren
  2. Sørg for, at der er toiletspand eller hygiejneposer på alle toiletter
  3. Fjern pornografiske billeder, kalendere eller plakater
  4. Sørg for, at der er badefaciliteter med lås på døren – hvis dette ikke kan anskaffes i de nuværende skurvogne, så overvej at opstille en ekstra badevogn på arbejdspladsen
  5. Sørg for, at der er omklædningsfaciliteter med mulighed for at lukke og låse en dør, så man ikke behøver at klæde om foran andre
  6. Hav fokus på hygiejne, fx i skurvogne og kantine eller andre spiserum
  7. Skab et positivt fokus på hjælpemidler. Fokuser på at få dem ind som en naturlig del af hverdagens arbejde, herunder fx støvmasker i forbindelse med arbejde, der skaber meget støv eller at alle benytter sikkerhedsudstyr- og tøj
  8. Sørg for, at der er så meget lys på byggepladsen, som det er tilladt og muligt. Det vil skabe et tryggere miljø for alle, særligt i vinterperioder
  9. Sørg for, at alle ansatte kan få arbejdstøj og sikkerhedssko i passende størrelser

Sådan forebygger I seksuel chikane på erhvervsskolerne

Undersøgelser peger på, at erhvervsskoleelever med et køn, der er minoritet på det fag, de går på, har dobbelt så stor risiko for at falde fra deres uddannelse, som på fag, hvor der en mere ligelig kønsfordeling. Frafaldet hænger til dels sammen med mistrivsel. Derfor har Boss Ladies samlet denne guide til, hvordan erhvervsskolerne kan

Sådan forebygger I seksuel chikane på erhvervsskolerne Læs videre »

Guideline

Sådan forebygger I seksuel chikane på erhvervsskolerne

 1. Sæt ord på uddannelsesinstitutionens politik imod krænkende handlinger 
  1. Få styr på de vigtigste definitioner af begreber såsom sexisme, seksuel chikane og krænkende handlinger. Læs fx. artiklen: “Hvordan man arbejder professionelt med seksuel chikane”.
  2. Skab opbakning blandt beslutningstagerne på uddannelsesinstitutionen om fx. at formulere en politik eller en professionsetik. Hav argumenterne på plads, inden du indleder dialogen ift. fx grundlaget for, hvorfor I bør formulere en professionsetik, hvilken effekt det vil skabe, og hvad den i grove træk bør indeholde. Se evt. vores guide: “Sådan udformer du en professionsetik”
  3. Inddel arbejdet med politikken eller professionsetikken i følgende tre indsatser: forebyggelse, håndtering og opfølgning
  4. Gør det til en central del af jeres arbejde at forstå målgrupperne og deres indbyrdes relation – både eleverne i mellem, de ansatte i mellem, samt mellem elever og ansatte. Ift. elevgruppen gælder det fx, at teenagere i særlig grad befinder sig et sted i livet, hvor de kan have behov for at eksperimentere med deres seksualitet og grænsesætning. Inddrag derfor også et afsnit, der gør det tydeligt, hvilket ansvar, der ligger i at være ansat og underviser for netop denne gruppe af unge mennesker, og hvordan man som den voksne i relationen kan lykkes med at skabe balance mellem at danne et godt bånd til eleverne og samtidig formå at opretholde en professionel relation. Tag stilling til så mange konkrete situationer som muligt fx; hvad er en acceptabel adfærd mellem eleverne? Hvor går grænsen for, hvad de ansatte må dele med eleverne af detaljer fra eget liv? Og er det fx tilladt at kommunikere med sine elever på de sociale medier. Som optakt anbefales det bl.a. at gennemføre øvelsen “Hvor går grænsen?” blandt de ansatte eller ledelsen
  5. Etablér en klar handleplan, der beskriver, hvordan krænkende handlinger skal håndteres på uddannelsesinstitutionen. Herunder klare retningslinjer for, hvor og hvem man skal gå til, og hvad der skal ske med de(n) krænkende person(er). Lav fx. øvelsen “Hvor går grænsen” som inspiration til at finde ud af jeres standpunkt, og hvem der skal tages kontakt til i hvilke tilfælde
  6. Læg en plan for, hvordan skolens fysiske indretning kan understøtte den forandring, I ønsker at skabe for uddannelsesinstitutionens minoriteter. Fx. at minoriteterne har ordentlige og tilgængelige omklædningsfaciliteter og ikke nedværdiges af tekst eller billeder på uddannelsesinstitutionens ejendom
 2. Få professionsetikken ud og leve
  1. Præsentér professionsetikken bredt for bestyrelse, ledelse, ansatte og elever, og gør den tydelig på uddannelsesinstitutionens hjemmeside og personalehåndbogen
  2. Klæd faglærerne godt på til at tage professionsetikken i anvendelse. Dette betyder, at de skal gives viden og konkrete redskaber til at kunne spotte, håndtere og forebygge krænkende handlinger –  i undervisningen, såvel som i deres øvrige kontakt med eleverne.
  3. Gør professionsetikken til et fast element i jobopslag, ifm. onboarding af alle nye medarbejdere, ved velkomst til nye elever og branding af skolen. Dertil anbefales det at opdatere professionsetikken med jævne mellemrum, ved fx årligt at tage den op til diskussion i uddannelsesinstitutionens bestyrelse
 3. Implementér en whistleblowerordning 
  1. Formulér og udbred den nødvendige viden om, hvor elever og ansatte kan henvende sig anonymt for at få råd og vejledning, hvis de oplever seksuel chikane eller andre krænkende handlinger på uddannelsesinstitutionen, eller på en læreplads
 4. Kortlæg viden og bliv klogere på trivsel
  1. Indarbejd spørgsmål i både elevers og ansattes trivselsundersøgelser, der knytter sig til krænkende handlinger, sexisme og seksuel chikane. Vær opmærksom på at udfolde begreberne, så I istedet for at spørge, om de har oplevet krænkende handlinger, udfolder begreberne grundigt og konkret, se evt. Arbejdstilsynets vejledning om krænkende handlinger

Fagforening: Sådan kan du blive bedre til at vejlede kvindelige medlemmer

Undersøgelser viser, at der er nogle helt centrale udfordringer, der knytter sig til at være kvinde og arbejde i en branche, der traditionelt har bestået af mænd. Derfor har Boss Ladies samlet en trinvis guide til dig, der arbejder professionelt med at vejlede kvindelige medlemmer, der er under uddannelse eller i beskæftigelse i et mandsdomineret

Fagforening: Sådan kan du blive bedre til at vejlede kvindelige medlemmer Læs videre »

Guideline

Fagforening: Sådan kan du blive bedre til at vejlede kvindelige medlemmer

 1. Ansættelsesvilkår og barselsregler
  1. Sørg for, at alle med medlemskontakt kender barselsreglerne på de forskellige fagområder i mandsdominerede fag – og at de bliver oplært, så de kan formidle dem videre til medlemmerne
  2. Udarbejd infomateriale med eksempler fra hverdagen, der giver svar på konkrete spørgsmål, fx hvilke opgaver man skal være opmærksom på i forskellige dele af graviditeten
  3. Udpeg spørgsmål om sexisme og krænkelser, som tillidsrepræsentanter kan anvende i fx APV-undersøgelser
  4. Sæt fokus på mulighed for at indføre fleksible arbejdstider, så medarbejdere, der har små børn, kan se sig selv blive i branchen
 2. Fysisk indretning af arbejdspladsen og normalisering af hjælpemidler
  1. Sæt fokus på den fysiske indretning af arbejdspladsen med fokus på godt arbejdsmiljø. Sørg for, at alle har adgang til arbejdstøj og sikkerhedssko i passende størrelser
  2. Sørg for, at alle har adgang til toiletter med lås
  3. Påpeg billeder, plakater eller kalendere med pornografisk indhold
  4. Sørg for, at alle har adgang til bad med lås
  5. Sørg for, at alle har adgang til omklædningsrum med lås
  6. Normalisér hjælpemidler og sørg for, at alle har adgang til hjælpemidler
  7. Tilbyd medlemmerne at gennemgå arbejdspladsen sammen med dem for at identificere eventuelle udfordringer
 3. Fyraftensmøder
  1. Arrangér fyraftensmøder med fokus på, hvordan man styrker diversiteten på arbejdspladsen, eksempelvis med fokus på fordomme, myter eller ubeviste biases
  2. Arrangér fyraftensmøder under temaet ”kend alle dine medlemmer” med fokus på seksuel chikane og krænkelser: hvordan skal det håndteres og hvad er rådgiverens rolle? Sørg for at dem, der har medlemskontakt har kendskab til, hvad der foregår i branchen

Vejledning: Hvordan man arbejder professionelt med seksuel chikane

Seksuel chikane og krænkelser leder for alt for mange kvindelige håndværkere og erhvervsskoleelever til mistrivsel og frafald. Boss Ladies guider jer til, hvordan I kan forebygge og håndtere udfordringerne på jeres skole eller virksomhed.

Skrevet af Mathilde Valsgaard Hansen

Vejledning: Hvordan man arbejder professionelt med seksuel chikane

Boss Ladies har gennem en årrække arbejdet med kvinder i mandsdominerede fag. De erfaringer, vi har gjort, har vi omsat til helt konkrete og håndgribelige guidelines til, hvordan erhvervsskoler og virksomheder kan arbejde med seksuel chikane. I denne artikel klæder vi jer derfor på med vigtig viden og en række konkrete anbefalinger til, hvordan I

Vejledning: Hvordan man arbejder professionelt med seksuel chikane Læs videre »

Scroll to Top