Guideline

Få gode idéer til hvordan du gennem arbejdet med arbejdspladskultur og sexisme kan højne trivslen blandt dine medarbejdere

Sådan bliver du bedre til at vejlede på baggrund af talent og interesser – fremfor køn

Undersøgelser afslører, at der er store udfordringer med unges kønsstereotype uddannelsesvalg, blandt andet fordi vejledningen ofte påvirkes af den unges køn – også i meget større grad, end vejlederne selv er bevidste om. Derfor indeholder denne guide centrale refleksioner og øvelser, der kan udfordre uddannelsesvejledernes praksis og sikre, at formålet om at brede uddannelsesmuligheder ud

Sådan bliver du bedre til at vejlede på baggrund af talent og interesser – fremfor køn Læs videre »

Guideline

Sådan bliver du bedre til at vejlede på baggrund af talent og interesser – fremfor køn

 1. Bryd med forestillingen om, at der er særlige uddannelser for drenge og piger
  1. Bliv opmærksom på de kønsstereotyper, som præger samfundet – og som også præger mennesker og vejledere. Jo mere viden du har om det kønsstereotype uddannelsesvalg og –arbejdsmarked og dine egne kønsstereotyper, jo nemmere får du ved at frigøre dig, så du kan præsentere de unge for uddannelsesmuligheder, der kan udfordre deres egne kønstraditionelle tanker om uddannelser
  2. Forsøg at se dit kontor og dit vejledningsmateriale med nye øjne. Er der noget kønstraditionelt over de plakater, du har hængende på dit kontor eller det materiale, som eleverne får udleveret enten ift. billeder eller beskrivelserne af uddannelserne eller jobfunktionen
 2. Tag afsæt i elevernes kompetencer og interesser – ikke køn
  1. En undersøgelse fra EVA pegede på, at de medvirkende vejledere vurderede, at unge med identiske kompetencer og interesser passede hhv. bedst til at blive social- og sundhedshjælper, når de var piger og omvendt, at de passede bedst til at blive mekanikere eller murer, når de var drenge. Forsøg derfor at observere din sprogbrug og, at de muligheder, du hhv. udbreder eller indsnævre for eleven, er møntet på kompetencer og interesser fremfor køn
 3. Hav fokus på arbejdsfunktioner fremfor jobtitler og prøv så vidt muligt at få eleverne til at prøve kræfter med noget uvant
  1. Jobtitler giver oftest adgang til en meget begrænset forståelse af, hvad jobbet egentlig går ud på. Det er f.eks. de færreste, der ved, hvor højteknologisk og matematisk uddannelsen som sygeplejerske er, fordi mange fejlagtigt tænker, at det primært kræver et stort ”omsorgsgen”. Udvælg nogle af de jobs, du kender mindst til og forsøg at blive klogere på, hvad der ligger bag jobtitlen, så du kan nuancere disse bedst muligt for dine elever
  2. Undersøgelser peger på, at udfordringen for piger i forbindelse med deres uddannelsesvalg især tager sit udspring i, at de 1) ikke ved, hvad de interesserer sig for og 2) ikke ved, hvad de er gode til. Derfor er det ekstra vigtigt at være opmærksom på at have en åben tilgang til eleven, teste metoder af til at blive klogere på de unges interesser og stille muligheden op omkring at komme ud og afsøge feltet – fx ved at komme i praktik indenfor et af de områder, hvor de ikke har den store viden eller erfaring
 4. Brug rollemodeller i din vejledning
  1. Rigtige mennesker i rigtige jobs er det bedste vejledningsmateriale – især når det kommer til at bryde med det kønsstereotype uddannelsesvalg. Mennesker, der kan fortælle om konkrete arbejdsopgaver, hvilket værd de føler, de bidrager med til samfundet og hvordan det er at være kønsminoritet

Amalie blev firmaets første kvinde og styrer i dag en byggeplads  

Amalie tog fra folkeskolen og videre på gymnasiet, ligesom alle de andre piger. Det var det eneste, hun havde hørt, man kunne. Men et halvt år inde i 1.G kunne hun mærke, at det ikke var det rette for hende. Derfor sadlede hun om og blev – trods modstand - elektriker.


Amalie blev firmaets første kvinde og styrer i dag en byggeplads  

Da Amalie gik i folkeskole, troede hun egentlig, at hun skulle være advokat, men den tanke smed hun hurtigt fra sig, da hun havde været i en uges erhvervspraktik. Alligevel var hendes navn at finde på klasselisten til en gymnasieklasse efter sommerferien, fordi det var det, alle veninderne gjorde. Men efter et halvt år, gik

Amalie blev firmaets første kvinde og styrer i dag en byggeplads   Læs videre »

Sådan styrker du diversiteten i din virksomhed med god digital kommunikation

Vil de mandsdominerede brancher lykkes med at tiltrække flere talenter – heriblandt flere kvinder – skal den lykkes med at skabe en digital kommunikation, der afspejler og favner en større diversitet. Derfor har Boss Ladies samlet denne guideline med gode råd og erfaringer til brug for at styrke den digitale kommunikation. Se også gerne vores

Sådan styrker du diversiteten i din virksomhed med god digital kommunikation Læs videre »

Guideline

Sådan styrker du diversiteten i din virksomhed med god digital kommunikation

 1. Start med at øge diversiteten i virksomhedens visuelle identitet
  1. Sørg for, at der kønsdiversitet og mangfoldighed i al virksomhedens visuelle materiale: på hjemmesiden og i jobopslag, såvel som flyers og salgsmateriale.
  2. Sørg så vidt muligt for, at kvinderne på billederne er medarbejdere i virksomheden.
 2. Fremhæv jobbets værdi​
  1. Sæt ord og billeder på fagets og virksomhedens værdi for samfundet. Italesæt hvilken rolle arbejdet i virksomheden spiller for vores samfund med vægt på de dele af jobbet, der bliver brug for i fremtiden og hvor der er stor jobgaranti.
  2. Læg vægt på de miljø- og klimamæssige aspekter ved jobbet og skriv virksomheden ind i den grønne omstilling – i det omfang det giver mening.
 3. Hav fokus på sociale og arbejdsrelaterede aspekter
  1. Giv indblik i virksomhedernes sociale liv og fremhæv fx personaleforening mv. Dette kan især få flere kvinder til at søge job hos jer, fordi de i højere grad end mænd vægter det sociale i valget af arbejdsplads.
  2. Fremhæv de faglige aktiviteter, hvor de ansatte i jeres virksomhed har mulighed for at udvikle sig, som fx talentudvikling, efteruddannelse.
  3. Beskriv andre fordele i jobbet, som man ved er attraktive for især kvinder, såsom fleksible arbejdstider, gode barselsforhold mm.
 4. Bryd med fordommen om, at man skal kunne det hele fra starten
  1. Lægt vægt på den læring og værdi, man er med til at skabe ved at arbejde i netop jeres virksomhed, fremfor på de tekniske færdigheder, man skal have for at starte. Selvtillid og tro på egne evner er altafgørende, når jobsøgende skal vælge læreplads og karriere, hvilket især gælder for de kvinder, der ofte har en lavere tiltro til deres egne evner inden for de tekniske fag.
  2. Beskriv jobbet i et motiverende og let forståeligt sprog, og undgå at bruge for mange tekniske begreber, som man ikke kender til, hvis man er ny i branchen, og ikke har familie eller venner, der arbejder i branchen.

Sprogets magt

Vil vi lykkes med at skabe mere diversitet på erhvervsuddannelserne og tiltrække flere elever – heriblandt flere kvinder – til de mandsdominerede fag, kræver det blandt andet en kulturændring på erhvervsskolerne og i virksomhederne. Derfor har Boss Ladies udviklet en øvelse til at kickstarte en diskussion om sprogets magt og hvilke ord, der skal på

Sprogets magt Læs videre »

Guideline

Sådan skaber du en god arbejdspladskultur

 1. Etablér retningslinjer for virksomhedens politik imod sexisme
  1. Udarbejd et kodeks eller nogle retningslinjer for, hvordan I håndterer uhensigtsmæssig adfærd såsom krænkende handlinger, mobning, vold og uønsket seksuel opmærksomhed. Inddel arbejdet med kodekset i følgende tre indsatser: forebyggelse, håndtering og opfølgning.
  2. Tag stilling til så mange konkrete situationer som muligt fx; hvad er en acceptabel arbejdspladskultur, hvad er acceptabelt som leder, ift. at fortælle intime detaljer om sit liv eller at blive venner med og kommunikere med sine lærlinge og ansatte på de sociale medier.
  3. Etablér en klar og transparent handleplan, der beskriver hvordan uønskede handlinger m.m. skal håndteres. Herunder klare retningslinjer for hvor og hvem, man skal gå til
  4. Udbred den nødvendige viden om, hvor og hvordan lærlinge og ansatte, kan henvende sig anonymt for at få råd og vejledning, hvis de oplever seksuel chikane eller andre krænkende handlinger på deres lære- eller arbejdsplads.
  5. Gør det klart overfor alle i virksomheden, hvilket ansvar, der ligger i at være kollega/leder/chef/lærlingeansvarlig, og hvordan man lykkes med at agere professionelt i relationen til alle på arbejdspladsen.
  6. Få rådgivning til forebyggelse og håndtering af Arbejdstilsynet hotline til håndtering af krænkende handlinger på 70 22 12 80.
 2. Få retningslinjerne ud at leve
  1. Præsentér retningslinjerne bredt for bestyrelse, ledelse, medarbejdere og elever, og gør dem tydelige på virksomhedens hjemmeside og i personalehåndbogen.
  2. Klæd ledere godt på til at tage retningslinjerne i anvendelse, ved at give dem konkrete redskaber og viden om, hvordan de kan spotte, håndtere og forebygge sexisme og seksuel chikane på arbejdspladsen.
  3. Gør retningslinjerne til et fast element i jobopslag, ifm. onboarding af nye medarbejdere, ved velkomst til nye lærlinge og ved branding af virksomheden. Dertil anbefales det at opdatere retningslinjerne med jævne mellemrum ved fx årligt at tage dem op til diskussion på lederseminarer eller på bestyrelsesmøder.
  4. Husk, at retningslinjerne også bør omfatte virksomhedens fysiske indretning. Dette gøres ved at kortlægge de udfordringer, der relaterer sig til fx minoriteters omklædningsfaciliteter, så disse udgør et trygt rum, samt ved at have nultolerance over for fysiske manifestationer af sexisme, såsom nedværdigende tekst og billeder på toiletvægge.
 3. Kortlæg viden og bliv klogere på trivsel
  1. Indarbejd spørgsmål i trivselsundersøgelser og APV’er, der knytter sig til krænkende handlinger, sexisme og seksuel chikane. Vær opmærksom på at udfolde begreberne, så I i stedet for at spørge om de har oplevet krænkende handlinger, udfolder begreberne grundigt og konkret (se evt. Arbejdstilsynets vejledning om krænkende handlinger til inspiration).

Guideline

Sådan skaber I gode kvindelige fællesskaber

 1. Det første møde er afgørende
  1. Inviter alle kvindelige elever eller ansatte og udsend på forhånd en invitation med en plan for dagen, så alle ved, hvad de går ind til. Start dagen med en præsentation af, hvilke initiativer uddannelsesinstitutionerne eller virksomheden har igangsat i forhold til diversitet – og hvilke tanker, der ligger bag.
  2. Faciliter mindre grupper med fokus på følgende spørgsmål: Hvilke udfordringer oplever I ved at være kønsminoritet (kvinde), i virksomheden eller på uddannelsesinstitutionen og i branchen generelt? For at starte samtalen, kan I starte med at spørge ind til deres fordomme om branchen, inden de selv startede på uddannelsen, hvordan det har været under deres uddannelse, i deres læretid og da de startede på deres læreplads i en virksomhed. Tag evt. udgangspunkt i Boss Ladies´benspændscirkel. Hvad gøres godt i virksomheden eller på uddannelsesinstitutionen– og hvad bør de gøre mere af? Hvad gøres mindre godt i virksomheden eller på uddannelsesinstitutionen – og hvordan kan virksomheden eller institutionen forbedre det?
  3. Udpeg afslutningsvist en håndfuld punkter, som I kan tage videre til ledelsen eller på anden måde kan bruge til at igangsætte nogle indsatser. Denne del er afgørende for processen, så deltagerne mærker, at deres stemme bliver hørt og taget alvorligt. Derfor er det også vigtigt, at I er sikre på at have ressourcer og mandat til tage beslutninger på selve dagen.
  4. Slut af med noget socialt og hyggeligt, der ikke har et fagligt program, for at aktivere en fællesskabsfølelse hos gruppen.
 2. Sæt skub i forandringen
  1. Involvér ledelsen i jeres drøftelser umiddelbart efter første møde. Husk at det skal være anonymt.
  2. Fastsæt hvilke handlinger I kan igangsætte med det samme – og hvilke I vil vente med at handle på.
  3. Skab et kommunikativt forum, hvor I kan kommunikere med netværket, og hvor de kan kommunikere med hinanden. Opdater løbende i forummet om, hvordan det skrider frem med arbejdet.
  4. På andet møde med netværket, skal der være foretaget en konkret forbedring af arbejdsmiljøet, som I kan tage med og vise frem på mødet. Fastsæt herefter, i samarbejde med netværkets deltagere, hvor ofte I skal mødes og hvordan.

Få diversitet ind i jeres digitale rekrutteringsmateriale

En analyse af udvalgte erhvervsskolers digitale rekrutteringsmateriale til brug for alle, der ønsker et inkluderende og attraktivt rekrutteringsmateriale.

Skrevet af Christina Øager

Få diversitet ind i jeres digitale rekrutteringsmateriale

Erhvervsskoler over hele landet ønsker at tiltrække en større og mere divérs gruppe elever. Derfor er det oplagt at se nærmere på erhvervsskolernes rekrutteringsmateriale for at sikre, at den rette elevgruppe kan spejle sig i det materiale, der er til rådighed. Metoden: Analysen tager afsæt i de metoder og resultater, som IT-Universitetet (ITU) har skabt

Få diversitet ind i jeres digitale rekrutteringsmateriale Læs videre »

Vejledning til, hvordan man etablerer et godt kvindeligt fællesskab på erhvervsskolerne

Skrevet af Nina Bram

Vejledning til, hvordan man etablerer et godt kvindeligt fællesskab på erhvervsskolerne

Hvorfor er det vigtigt at arbejde med at skabe mere netværk på erhvervsskolerne? En håndværksuddannelse åbner dørene til et spændende og forskelligartet arbejdsliv, en god karriere, og ikke mindst et arbejdsliv med stor jobsikkerhed. Således står Danmark i dag til at mangle op mod 17.000 kvalificerede faglærte inden for bygge-, anlægs- og installationsbranchen allerede i

Vejledning til, hvordan man etablerer et godt kvindeligt fællesskab på erhvervsskolerne Læs videre »

Lær de centrale benspænd at kende for kvinder i de mandsdominerede fag

I denne video opstiller forsker Sabrina Vitting-Seerup de allermest centrale udfordringer i branchen. Udfordringer, som er skyld i, at så få piger og unge kvinder søger erhvervsskolens mandsdominerede fag og bliver fastholdt. Benspændene tager udgangspunkt i de fortællinger, som vores mere end 300 Boss Ladies-ambassadører har delt, og danner også afsæt for de aktiviteter, som

Lær de centrale benspænd at kende for kvinder i de mandsdominerede fag Læs videre »

Scroll to Top